Οι διαθέσιμες Πιστοποιήσεις της I-SKILLS Α.Ε.

Η εταιρεία I-SKILLS A.E. (Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Α.Ε. - I-SKILLS Α.Ε.), ιδρύθηκε στις αρχές του 2007 με στόχο να προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (εκπαιδευτικό περιεχόμενο προγραμμάτων, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων) για άτομα και επιχειρήσεις.
Η I-SKILLS A.E. αποτελεί έναν διεθνή αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµό Γ22735/14-09-2007 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώσεις Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά της αποτελούν ένα απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις τόσο στο ελληνικό δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό φορέα καθώς επίσης και στους διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π..
Διαθέσιμες πιστοποιήσεις μας είναι οι Basic I.T. και Advanced I.T. (Standard, Thematic and Core για λογισμικό Windows 7 και Windows 10 με Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019 & Office365) και τέλος AutoCAD (AutoCAD 2D Basic, AutoCAD 3D Basic and AutoCAD 2D Advanced). 
Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ

Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ

I-SKILLS Cad 2 Basic

I-SKILLS Cad 2 Basic

I-SKILLS Network

I-SKILLS Network

I-SKILLS Web Designer

I-SKILLS Web Designer

I-SKILLS System Security

I-SKILLS System Security

I-SKILLS DB Admin

I-SKILLS DB Admin

Client 1
Swiss Approval

NEWSLETTER

Εγγραφή στο Newsletter.