Η εταιρεία I-SKILLS (Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Α.Ε I-SKILLS Α.Ε.) ιδρύθηκε στις αρχές του 2007 με στόχο να προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (εκπαιδευτικό περιεχόμενο προγραμμάτων, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων) για άτομα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

Ιδρύθηκε από καταξιωμένους φορείς, επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και φιλοδοξεί να καταστεί ένας από τους κυριότερους οργανισμούς πιστοποίησης στην Ελλάδα και την Νοτιο - Ανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.

Η εταιρεία μέσα από συνεργασίες με σημαντικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου, από το χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πιστοποίησης, αναπτύσσει πιστοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για προγράμματα κατάρτισης και υποστηρίζει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν με αντίστοιχα πρότυπα, τα οποία αναπτύσσει η ίδια ή αντιπροσωπεύει για το χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων, στα πλαίσια της διαβίου κατάρτισης - εκπαίδευσης.

Η εταιρεία I-SKILLS A.E. σταδιακά καλύπτει όλο το φάσμα των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων π.χ. χρήση υπολογιστών, πολιτισμό, τουρισμό, πληροφορική, πωλήσεις και μάρκετινγκ, ανάπτυξη προσωπικού καθώς και τομεακές επιχειρηματικές πρακτικές σε υγεία, περιβάλλον, ασφάλειες και τράπεζες, τεχνικά επαγγέλματα.

Αρωγός της σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί τόσο το δίκτυο συνεργαζομένων με την κατάρτισης και πιστοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό όσο και το Συμβούλιο Πιστοποίησης, το οποίο έχει συσταθεί από εξέχουσες προσωπικότητες και εκπροσώπους επιστημονικών και σχετικών επαγγελματικών φορέων και το οποίο θα έχει επιτελική εποπτεία για το σχήμα πιστοποίησης του οργανισμού. Το Συμβούλιο Πιστοποίησης της I-SKILLS A.E. ειδικά για τη χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής, έχει επίσης την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη και συντήρηση του σχήματος πιστοποίησης προσώπων σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ σύμφωνα με τη διεργασία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του φορέα.