Η Πιστοποίηση των Βασικών Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση, αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο ενδυνάμωσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ένταξής του στην αγορά εργασίας.

Τα πιστοποιητικά Ι-SKILLS Core, Thematic & Basic πιστοποιούν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και τις εφαρμογές των Microsoft Windows (10/11) και του Microsoft® Office (2019/365/2021). Τα πιστοποιητικά της I-SKILLS απευθύνονται σε στελέχη, υπάλληλους, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, και εφοδιάζουν τους κατόχους τους με ένα πτυχίο αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π., αλλά και τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η I-SKILLS εμπλουτίζει διαρκώς τα προς πιστοποίηση αντικείμενα και τα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία χορηγούμενα πιστοποιητικά.

Τα προσφερόμενα πιστοποιητικά I-SKILLS είναι τα ακόλουθα: